Menu Zamknij

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem
https://podesttarasowy.pl .

Sprzedającym jest firma VANECO Barbara Połczyńska z siedzibą w Jelonku, ul. Nektarowa 2, 62-002 Suchy Las prowadzący działalność gospodarczą podlegającą
wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 7811268800, Regon: 300999402, zwaną także zamiennie „Sprzedawcą”.

Kontakt z Sprzedającym można uzyskać:

 • pod numerem telefonu 61 8115 144
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@vaneco.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin mający na celu dbanie o prawa konsumenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w przepisach.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://podesttarasowy.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://podesttarasowy.pl .
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: imię, nazwisko, dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Jeżeli Klient składa zamówienie np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną powinien podać NIP oraz firmę/nazwę.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia wybiera dokument sprzedaży : paragon fiskalny lub fakturę VAT, które mogą zostać załączone do wysyłanej przesyłki lub przesłane drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem dokonania zamówienia.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany poprzez firmę kurierską InPost lub do wskazanego paczkomatu. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i może ulec zmianie ze względów nieprzewidzianych przez Sprzedającego, lub w wyniku opóźnień firmy doręczającej zamówienia, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Koszt wysyłki to:
  • 17 zł przy płatności przelewem
  • 20 zł przy płatności gotówką u kuriera

  Wysyłka jest darmowa przy zamówieniu za min 700,00 zł brutto.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
  • za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru),
  • przelewem – przedpłata na konto, lub w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na wskazane konto bankowe (płatność przelewem z odroczonym terminem płatności jest możliwa tylko w przypadku zakupu na fakturę VAT).

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy, może być ono złożone:
  – pisemnie na adres: ul. Nektarowa 2, 62-002 Jelonek
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vaneco.pl

  Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu.

 2. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) i jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Możliwości zwrotu nie podlegają rzeczy w rozpieczętowanym opakowaniu, ze względu na ochronę zdrowia lub higienę.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  – pisemnie na adres: ul. Nektarowa 2, 62-002 Jelonek
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vaneco.pl
  Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu.
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  -informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
  -żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
  -danych kontaktowych składającego reklamację oraz nr dowodu zakupu
  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Nektarowa 2, 62-002 Jelonek na koszt Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego zostały uregulowane w załączniku do niniejszego Regulaminu – Polityka prywatności.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy Sprzedaży, późniejsze zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów / Konsumentów, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia swoich danych w każdym czasie, jednakże w sytuacjach przewidzianych prawem Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020r..Załączniki:
  1. Wzór formularza odstąpienia od umowy [Pobierz wzór]
  2. Wzór formularza reklamacyjnego [Pobierz wzór]
  3. Polityka prywatności [Przejdź do strony]